Udostępniamy naszym klientom
aplikację e-Kancelaria,
dzięki czemu mają stały dostęp
do najróżniejszych raportów,
analiz i dokumentów.

Polityka prywatności

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych podanych w formularzu jest Kancelaria Księgowych sp. z o.o. z siedzibą w Strzegomiu, 58-150, Al. Wojska Polskiego 7, tel. (74) 649 22 22, e-mail: biuro@kancelariaksiegowych.pl, dalej: Administrator.
  2. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu odpowiedzi na pytania zadane w formularzu (art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych, dalej „RODO”).
  3. W przypadku powstania jakichkolwiek roszczeń Pana/Pani dane zebrane w formularzu mogą być przetwarzane w celu obrony/dochodzenia tych roszczeń – jako prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
  4. Podanie przez  Pana/Panią danych jest w pełni dobrowolne, natomiast konieczne w celu odpowiedzi na pytania zadane w formularzu.
  5. Pana/ Pani dane będą udostępnione podmiotom dostarczającym systemy informatyczne oraz usługi IT dla Administratora danych oraz podmiotom dostarczającym systemy chmurowe, w których przechowywane są dane.
  6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowej.
  7. W zakresie przewidzianym przepisami prawa przysługuje Panu/Pani prawo do żądania dostępu do Pana/ Pani danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Pana/Pani dane będą przetwarzane nie dłużej niż okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie i mogą być przechowywane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
  9. Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).